bwg.jpg

Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VAN81 en een Opdrachtgever waarop VAN81 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VAN81, voor de uitvoering waarvan door VAN81 derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. VAN81 en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien VAN81 niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VAN81 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van VAN81 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. VAN81 kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VAN81 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VAN81 anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VAN81 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen VAN81 en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever VAN81 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VAN81 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. VAN81 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden, zulks in de ruimste zin des woords. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
5. VAN81 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien door VAN81 of door VAN81 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Levering geschiedt af bedrijf van VAN81. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is VAN81 gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
8. VAN81 is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan VAN81 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VAN81 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VAN81 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VAN81 zijn verstrekt, heeft VAN81 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan VAN81 ter beschikking heeft gesteld. VAN81 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VAN81 is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VAN81 zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VAN81 gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen VAN81 bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VAN81 op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VAN81 een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
14. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens VAN81 gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van VAN81 daardoor direct of indirect ontstaan.
15. Indien VAN81 met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is VAN81 niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
16. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij VAN81
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VAN81 rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.


Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. VAN81 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst VAN81 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van VAN81 kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is VAN81 bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VAN81 kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VAN81 op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VAN81 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien VAN81 tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is VAN81 gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is VAN81 gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VAN81, zal VAN81 in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VAN81 extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij VAN81 anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VAN81 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VAN81 op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6    Overmacht
1. VAN81 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VAN81 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VAN81 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VAN81 of van derden daaronder begrepen. VAN81 heeft ook het recht haar op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VAN81 haar verbintenis had moeten nakomen.
3. VAN81 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel VAN81 ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VAN81 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VAN81 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VAN81 aangegeven. VAN81 is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. VAN81 heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VAN81 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VAN81 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VAN81 verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VAN81 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst VAN81 geleverde blijft eigendom van VAN81 totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met VAN81 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door VAN81 geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VAN81 veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om VAN81 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan VAN81 ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VAN81 gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens VAN81 bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval VAN81 zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VAN81 en door VAN81 aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VAN81 zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek bij aflevering, reclames en verjaringstermijn
1. VAN81 garandeert de Opdrachtgever dat het door VAN81 geleverde/te leveren product/ontwerp origineel is en dat VAN81 als maker van het product in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en dat werk kan leveren.
2. VAN81 kan geen garantie verlenen en uit dien hoofde ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige gegevens door de Opdrachtgever in het kader van de verleende opdracht.
3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan VAN81 te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VAN81 te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VAN81 in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient VAN81 in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij VAN81 opdracht gegeven heeft.
5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VAN81 de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van VAN81, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan VAN81 te retourneren en de eigendom daarover aan VAN81 te verschaffen, tenzij VAN81 anders aangeeft.
7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VAN81 daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VAN81 en de door VAN81 bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. VAN81 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. VAN81 kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Opdrachtgever aan VAN81 aangereikt fotomateriaal, waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren. De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
2. VAN81 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VAN81 is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien VAN81 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VAN81 uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en  billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs met een maximum van de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en die bovendien door de Opdrachtgever reeds is voldaan.
4. De aansprakelijkheid van VAN81 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. VAN81 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VAN81 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VAN81 toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. VAN81 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade, schade wegens verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, kosten van rectificatie, immateriële schade en/of bedrijfsschade, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VAN81.
8. VAN81 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
9. VAN81 is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de Opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever de leverancier niet tijdig, doch uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 11. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart VAN81 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VAN81 toerekenbaar is. Indien VAN81 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden VAN81 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is VAN81, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VAN81 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrecht / auteursrecht
1. VAN81 behoudt haar de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. VAN81 heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen VAN81 en de Opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, de intellectueel eigendom en/of het uitsluitend recht van ieder ontwerp, illustratie, tekening, schilderij of ander kunstwerk, blijven deze rechten bij VAN81.
4. Bij schriftelijke overeenkomst tussen VAN81 en de Opdrachtgever kan de intellectuele eigendom/het auteursrecht en/of eigendomsrecht worden overgedragen. Dit  dient alsdan nadrukkelijk schriftelijk te geschieden onder duidelijke clausulering waaronder deze overdracht plaatsvindt.
5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAN81 mogen door VAN81 gemaakte ontwerpen, illustraties, tekeningen, schilderijen of ander kunstwerken, niet verveelvoudigd worden. Het verveelvoudigen van werken is uitsluitend toegestaan voor privé- of eigengebruik van de Opdrachtgever.    
6. VAN81 is te allen tijde gerechtigd haar illustraties, tekeningen, schilderijen of andere kunstwerken te signeren dan wel te vorderen dat de naam van VAN81 of de persoonlijke naam (van de maakster) wordt vermeld in het colofon/titelrol van de publicatie dan wel op andere wijze bij publicatie wordt verwezen naar de intellectuele eigendom/het auteursrecht van VAN81. Daarbij kan VAN81 voorschrijven dat de Opdrachtgever bij verveelvoudiging van het geleverde werk het symbool ® met de naam van VAN81 en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ©, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van VAN81/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.
7. Het is de Opdrachtgever alleen toegestaan  veranderingen aan te brengen in door VAN81 gemaakte ontwerpen/producten mits VAN81 hiervoor schriftelijke voorafgaande toestemming heeft verleend. VAN81 kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is.
8. Bij geen anders luidende afspraak hebben zowel VAN81 alsook de Opdrachtgever het recht het ontwerp/het product ten behoeve van eigen publiciteit en/of promotie te gebruiken en bij exposities het ontwerp te tonen.


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij VAN81 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van VAN81 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VAN81 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met VAN81.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.